इसेवा Cash Point बनी आफ्नो व्यवसायको आम्दानी वृद्धि गर्नुहोस् ।

इसेवामा ग्राहक आवद्द गर्न र इसेवा ग्राहकलाई इसेवा एकाउन्टमा पैसा राख्न (Cash In) प्रमुख उदेश्यका लागि eSewa Cash Point नियुक्त गरिन्छ । eSewa Cash Point भइ निम्न कार्य गर्न सकिन्छ […]

Load eSewa from Cash Points

A regular person in every three days needs to recharge his/her SIM, every month he/she is due to pay internet bills, electricity, water, DTH, landline bills, needs to travel either […]