नयाँ इसेवा एजेन्ट बनाई आम्दानी तथा उपहार जित्ने सुनौलो अवसर

आजै आफु नजिकका अथवा आफुलाई काम गर्न प्रदान गरिएको कार्य क्षेत्रमा नयाँ इसेवा एजेन्ट बनाई इसेवा चलाउन सिकाउनुहोस् र आम्दानी तथा उपहार जित्ने सुनौलो अवसर पाउनुहोस ।