Pay online for Tribhuvan University Commission Service Vacancies

Pay online for Tribhuvan University Commission Service Vacancies

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयमा कर्मचारी पद्पुर्तिका लागि दर्खास्त फारम खुलेको छ । दर्खास्त फारम भर्ने अवधि मंसिर १५ गते देखि पौष १९ गते सम्म रहेको छ । पौष १९ गते देखि पौष २६ गते सम्म भने आवेदकहरुले डबल दस्तुर तिरेर फारम भर्न सक्ने छन् ।

  • दरखास्त फारम भर्नुभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु:

(क) उम्मेद्वार को दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको डिजिटल फोटो ।

(ख) उम्मेद्वार को दस्तखतको डिजिटल कपि ।

(ग) कार्यानुभव आवश्यक पर्ने पदहरुको हकमा कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गरी scanning गरेको डिजिटल कपि ।

(घ) शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र, लब्धाङ्कपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू (प्रमाण–पत्र नपाएको भए अस्थायी प्रमाण–पत्र) का डिजिटल कपि ।

(ङ) विश्वविद्यालय सेवा प्रयोजनको लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र छानबिन आयोगबाट प्राप्त पत्र ।

(च) आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्र समूहमा आवेदन दिनेहरूले सरकारबाट तोकिएको आधिकारिक निकायबाट प्राप्त प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

(छ) तालिम, अनुभव लगायत दरखास्त फारममा माग गरिएका अन्य विवरणहरु ।

(ज) फारम भर्ने कम्प्युटरमा Bishall Font डाउनलोड गर्नुहोस् ।

 

  • अनलाइन फारम भर्ने तरिका

(क) आयोगको वेवसाइट www.tuservicecommission.edu.np मा online application मा Click गरेपछि प्राप्त हुने स्क्रिनमा देखिने Window को दायां पट्टिको माथिल्लो भागमा Registration मा Click गर्नुहोस् । Registration गरेपछि User ID प्राप्त हुनेछ । परीक्षा फारम मिति २०७६ मंसिर १५ गते देखि २०७६ साल पौष १९ गते रातको १२ बजे भित्रमा (दोब्वर दस्तूर तिरेर २०७६ साल पौष २६ गते रातको १२ बजे भित्रमा) भर्न सकिने छ ।

(ख) User ID र Password प्रयोग गरी आफुले भर्ने फारममा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।

(ग) जेष्ठताका आधारमा बढुवा, कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगित र खुला प्रतियोगिता तर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारले छुट्टा छुट्टै Registration गरी User ID लिनु पर्ने छ ।

(घ) एक भन्दा बढी विज्ञापनमा दरखास्त दिंदा, दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्दा तथा प्रवेश पत्र लिंद यही User ID प्रयोग गर्नु पर्ने भएको ले User ID र Password सुरक्षित राख्नुहोस् ।

(ङ) Vacancies list बाट आफुले दरखास्त दिने विज्ञापन र पदमा Apply बटनमा Click गर्नुहोस् ।

(च) Window भएका सबै फिल्डमा भर्नुपर्ने विवरण भरी Submit गर्नुहोस् ।

(छ) दरखास्त दस्तुर document हरु verification भए पश्चात् SMS मार्फत जानकारी गराइने छ ।

(ज) उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् बुझाउनुपर्ने परीक्षा दस्तुर प्राप्त निर्देशन बमोजिम eSewa मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

(झ) एक पटक भुक्तानी भैसकेको रकम कुनै कारणले फारम अस्विकृत भएमा फिर्ता हुने छैन ।

(ञ) लिखित परीक्षा हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र आफ्नो Login portal बाट प्रबेशपत्र प्राप्त गर्न सकिने छ ।

(ट) परीक्षामा सहभागी हुंदा प्रवेशपत्रको साथै नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र समेत साथै लिएर आउनुपर्ने छ ।

 

 

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.