fonepay Merchant App बाट रेजिस्टर गर्ने तरिका

fonepay Merchant App बाट रेजिस्टर गर्ने तरिका

fonepay Merchant App बाट व्यवसायलाई eSewa QR Merchant को रूपमा दर्ता गरी व्यवसायमा QR भुक्तानी लिन सुचारु गर्नुहोस्

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.

2 thoughts on “fonepay Merchant App बाट रेजिस्टर गर्ने तरिका

Comments are closed.