eSewa प्रयोग गरी शैक्षिक शुल्क तिर्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस्।