eSewa एप बाटै NIBL को ईन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रयोग गरी eSewa लोड गर्नुहोस् ।