नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुलाएको विभिन्न पदहरुको दर्खास्त फारम भर्ने प्रक्रिया

नेपाल विद्युत प्राधिकारणले जागिरका लागि खुलाएको विभिन्न पदहरुको दर्खास्त फारम भर्नका लागि दिइएको प्रक्रिया अपनाउनुहोस्