काम सजिलो गोजी भरियो

हरेक महिना उल्लेखित संख्याको ग्राहक दर्ता (Register) गरी निम्न रकम प्राप्त गर्नुहोस् ।

महिना भरमा ग्राहक दर्ता गराइएको संख्या  प्रति ग्राहक कमिशन रु १५।

१. यस योजनामा सहभागी हुनको लागि Create Customer बाट ग्राहकको इसेवा खाता खोल्दिदा उल्लेखित बोनस पाउनुहुनेछ ।
२. यसरी खोलिएको ग्राहकको खाता आवश्यक विवरण र कागजपत्र राखी भेरीफाइ गर्नका लागि रिक्वेस्ट गर्दा भेरीफाइ भएपश्चात रु. १५ तुरुन्तै पाउनुहुनेछ ।
३. ग्राहक दर्ता (Register) गरे बापतको कमिशन गणना भइ अर्को महिनाको पहिलो हप्तामा प्रदान गरिनेछ ।
४. यो योजना ३ महिना (पौष, माघ, फागुन ) का लागि मात्र लागु हुनेछ।

यसरी ग्राहक दर्ता गरी, भेरीफाई गराइ प्रति ग्राहक रु. १५ सम्म बोनस पाउनुहोस् ।

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.