​विधुतको महसुल इसेवाबाट भुक्तानी गर्नुहोस् र रु. ५० सम्मको cash back पाउनुहोस् ।

 

विधुतको महसुल इसेवाबाट  e’QmfgL गर्नुहोस् र रु. ५० सम्मको cash back पाउनुहोस् ।

थप जानकारीको लागी

 

रकम क्यासब्याक्
३०-३००० १०
३००१-४००० ३०
४००१-५००० माथि ५०