​विधुतको महसुल इसेवाबाट e'QmfgL गर्नुहोस् र रु. ५० सम्मको cash back पाउनुहोस् ।

विधुतको महसुल इसेवाबाट  e'QmfgL गर्नुहोस् र रु. ५० सम्मको cash back पाउनुहोस् ।

थप जानकारीको लागी

 

रकम  क्यासब्याक् 
३०-३०००  १०
३००१-४०००  ३०
४००१-५००० माथि   ५०