​विधुतको महसुल इसेवाबाट भुक्तानी गर्नुहोस् र रु. ५० सम्मको cash back पाउनुहोस् ।

 

विधुतको महसुल इसेवाबाट  e’QmfgL गर्नुहोस् र रु. ५० सम्मको cash back पाउनुहोस् ।

थप जानकारीको लागी

 

रकम क्यासब्याक्
३०-३००० १०
३००१-४००० ३०
४००१-५००० माथि ५०

Don’t have an eSewa app on your smartphone? Download it today: bit.ly/eSewa_App

We update the ongoing offers on our social media platforms. Stay Tuned to our Facebook, Instagram, Twitter, and Viber Community for further updates.