Customer Registration from Point

नयाँ ग्राहक दर्ता
इसेवा प्रयोग गर्न इच्छुक ग्राहकहरुलाई इसेवाको बारेमा जानकारी प्रदान गरी इसेवा खातामा दर्ता गराइ दिने । यसको लागी इच्छुक ग्राहकको इसेवा खाता प्रमाणीकरण् गर्नको लागी उहाँको परिचयपत्र र पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिने हुन्छ । 

इसेवा आइडि राख्नुहोस्ः

Proceed गर्नुहोसः

ग्राहकको विवरण भरी प्रमाणीकरणको लागी पठाउनुहोस ।

रजिष्टर नभएको ग्राहकको खण्डमाः

थिच्नुहोस् । ग्राहकको मोबाइलमा आएको टोकन नं. राखी