Quotation

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त यस संस्थाको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आवश्यक पर्ने Boards, Flex, Stickers, Accessories and Souvenirs  लगायतका Branding सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्मबाट शिलबन्दी बोलपत्र फाराम (Quotation) पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

Please Click Here to download the quotation form.

Please submit quotation form at [email protected]

Form Submission Deadline: 2075/04/18.

Contact Detail:

eSewa Fonepay Pvt. Ltd.
Hattisar, Kathmandu
Tel: 01-4438721, 9801079884