Cash IN Policy Agent

Cash IN भन्नाले eSewa Cash Point को इसेवा खाताबाट ग्राहकको इसेवा खातामा रकम प्रवाह गर्ने प्रकृयालाई जनाउछ । इसेवाद्वारा ग्राहकको इसेवा खातामा Cash IN गर्नको लागी नियुक्त एजेन्टलाई eSewa Cash Point भनिन्छ।
 

eSewa Cash Point को हकमाः

इसेवा ग्राहकलाई Cash IN गर्दा

1. eSewa Cash Point ले कुनै पनि इसेवा ग्राहकको खातामा Cash IN गर्दा, प्रति दिन प्रति ग्राहक २ ओटा Cash IN कारोबारको मात्र कमिशन प्रदान हुन्छ। दुई पटक पछिको कारोबारमा भने कमिशन प्रदान हुने छैन । यसरी प्रदान गरिने कमिशन अनुसुचि १. अनुसार इसेवा कम्पनि स्वयमले नै प्रदान गर्ने छ ।
2. eSewa Cash Point हरुको लागी हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको पहिलो हप्ता भित्र Cash IN Bonus प्रदान गर्ने छ  । 
3. eSewa Cash Point ले कुनै पनि इसेवा ग्राहकको इसेवा खातामा Cash IN गर्दा, ग्राहकले इच्छाएको रकम भन्दा कम हाल्ने वा Cash IN गरेको वापत अतिरिक्त शूल्क लिने वा इसेवा ग्राहकलाई अस्विकार गर्ने जस्तो कार्यहरु गर्न सशक्त मनाहि छ । यस्तो कार्य गरेमा eSewa Cash IN सम्झौता पत्र अनुसार कारबाहि गरिनेछ।
4. एक पटकमा एक इसेवा ग्राहकलाई न्युनतम रु. १०० र अधिकतम रु. ५००० Cash IN गर्न मिल्छ ।  
5. eSewa Cash Point ले कुनै पनि इसेवा ग्राहकलाई Send Money बाट रकम पठाउन पाउने छैन । 

Cash IN गर्नको निम्ति eSewa Cash Point चिन्ह अंकित पसलमा जानु होला । eSewa Cash Point बाहेकको पसलहरुले अतिरिक्त शूल्क माग गर्न सक्छन् । 

अनुुसुचिः १
 

न्युनतम अधिकतम कमिशन (रु)
१०० ५००
५०१ ६०० १.५
६०१ ७००
७०१ ८००
८०१ ९००
९०१ १०००
१००१ २००० ५.५
२००१ ३०००
३००१ ४००० ६.५
४००१ ५०००

 

इसेवा एजेन्टलाई Cash IN गर्दा:

यो सेवा eSewa Cash Point र इसेवा एजेन्टको आपसि सहमतिमा प्रयोग गर्नु होला:

1. eSewa Cash Point ले कुनै पनि इसेवा एजेन्टलाई Cash IN गरेवापतको कमिशन सोहि इसेवा एजेन्टको खाताबाट कट्टा गरि प्रदान गरिने छ । यसरी इसेवा एजेन्टलाई लग्ने शूल्क अनुसुचि २ अनुसार हुने छ ।
2. यसरी इसेवा एजेन्टलाई गरिएको Cash IN मा Cash IN Bonus प्रदान गरिने छैन । 
3. Send Money बाट रकम पठाँउदा eSewa Cash Point लाई कुनै कमिशन प्राप्त गर्ने छैन । 
4. eSewa Cash Point ले एक पटकमा न्युनतम १०० र अधिकतम रु २५,००० सम्म Cash IN गर्न सक्नेछन् । 

अनुुसुचिः २

न्युनतम अधिकतम कमिशन (रु)
१०० ५००
५०१ ६०० १.५
६०१ ७००
७०१ ८००
७०१ ८००
८०१ ९००
९०१ १०००
१००१ २००० ५.५
२००१ ३०००
३००१ ४००० ६.५
४००१ ५०००
५००१ ६००० ७.५
६००१ ७०००
७००१ ८००० ८.५
८००१ ९०००
९००१ १०००० १०
१०,००१ ११,००० ११
११,००१ १२,००० १२
१२,००१ १३,००० १३
१२,००१ १३,००० १३
१३,००१ १४,००० १४
१४,००१ १५,००० १५
१५,००१ १६,००० १६
१६,००१ १७,००० १७
१७,००१ १८,००० १८
१८,००१ १९,००० १९
१९,००१ २०,००० २०
२०,००१ २१,००० २१
२१,००१ २२,००० २२
२२,००१ २३,००० २३
२३,००१ २४,००० २४
२४,००१ २५,००० २५

 

इसेवा जोन वा eSewa Point लाई Cash IN गर्दा :

eSewa Cash Point ले इसेवा जोन र eSewa Cash Point लाइ Cash IN गर्दा न त कुनै कमिशन प्रदान गरिनेछ वा न त कुनै शूल्क लाग्नेछ ।