दशैँ धमाका अन्तर्गत तेस्रो चरणको ५६ भाग्यशाली बिजेताको नामावली: