Airlines Additional Commission Offer


 

Airlines थप कमिशन सम्बन्धमा

आदरणीय ग्राहक महानुभावहरु,

September 1, 2018 देखि लागु हुने गरि तालिकामा उल्लेखित Domestic Airlinesको Ticket खरिद गर्दा बोनस पाउनेयोजना सुचारु गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

क्र स टिकट सङ्ख्या (प्रति हप्ता) बोनस({e66ef38fc98640e3efe12c3fc7c55048053b5f4a9e2fc19d82db60824ad09dfe})
५ – १० १५{e66ef38fc98640e3efe12c3fc7c55048053b5f4a9e2fc19d82db60824ad09dfe} of Cashback
११ – २० २५{e66ef38fc98640e3efe12c3fc7c55048053b5f4a9e2fc19d82db60824ad09dfe} of Cashback
२०+ ४०{e66ef38fc98640e3efe12c3fc7c55048053b5f4a9e2fc19d82db60824ad09dfe} of Cashback

उदाहरणका लागि तपाईंले कुनै हप्ता ६ जना यात्रुको टिकट काट्नु भयो र त्यसमा यदी रु १२०० क्यास ब्यास प्राप्त गर्नु भयो भने उक्त १२०० को १५{e66ef38fc98640e3efe12c3fc7c55048053b5f4a9e2fc19d82db60824ad09dfe} बोनसको रुपमा प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।​​